تنهایی
تنهایی
تنهایی
باد بهاری
باد بهاری
مدت : 03:41
صدای همبستگی ایران
صدای همبستگی ایران
00:03:38
رستاخیز
رستاخیز
00:02:50
ایران همدل و همزبان
ایران همدل و همزبان
00:03:10
آب و آیینه
آب و آیینه
ملی
بلندیهای ایران
بلندیهای ایران
کولکه زیرینه
کولکه زیرینه
مدت موسیقی : 02:10
ایل غیرت
ایل غیرت
مدت : 04:40
خلیج تا ابد فارس
خلیج تا ابد فارس
00:03:57
مهمانی خدا
مهمانی خدا
مهمانی خدا با صدای حاجی صادقی و موضوع رمضان به مدت 3 دقیقه و سی و نه ثانیه
دوران کودکی
دوران کودکی
سه دقیقه و دوازده ثانیه
عطر خدا
عطر خدا
رمضان
ولایت
ولایت
سه دقیقه و پنجاه و دو ثانیه
سوگ آفتاب
سوگ آفتاب
چهار دقیقه و بیست و شش ثانیه
رای ما
رای ما
مدت زمان : 02:35
ای وطن (نظام آشتیانی)
ای وطن (نظام آشتیانی)
پنج دقیقه و هجده ثانیه
نشان بهشت
نشان بهشت
چهار دقیقه
هوهوچی چی
هوهوچی چی
هوهوچی چی (2:35)
یادت هنوز هست
یادت هنوز هست
2:46