سرود وحدت
سرود وحدت
مدت: 6 دقیقه و 2 ثانیه
تجلی بیعت
تجلی بیعت
مدت: 4 دقیقه و 54 ثانیه
جاوردان میهنم ایران
جاوردان میهنم ایران
چهار دقیقه و سیزده ثانیه
چی سرزمینم
چی سرزمینم
سه دقیقه و پنجاه و سه ثانیه
دس براری
دس براری
سه دقیقه و بیست و هفت ثانیه
خاک پاک سرزمینم
خاک پاک سرزمینم
سه دقیقه و چهل و هشت ثانیه
مه لرم
مه لرم
چهار دقیقه و چهل و پنج ثانیه
ولایت و رهبری
ولایت و رهبری
سه دقیقه و پانزده ثانیه
حضور غیرتمند
حضور غیرتمند
سه دقیقه و بیست و هفت ثانیه
شب تنهایی
شب تنهایی
شب تنهایی
قیش سوغاتی
قیش سوغاتی
مدت: 3 دقیقه و 57 ثانیه
چه رخی چاو
چه رخی چاو
مدت 03:29
ظلم آمریکا
ظلم آمریکا
00:04:15
بهار در خوزستان
بهار در خوزستان
00:03:19
جور الامریکا
جور الامریکا
00:04:14
گمگشته
گمگشته
چهار دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
طلوع
طلوع
00:03:16
خاک پر له داخ
خاک پر له داخ
خاک پر له داخ
گل گریه
گل گریه
گل گریه
کشتي نجات
کشتي نجات
5:35 دقیقه