خوش باش
خوش باش
مدت 1:42
عید دلها
عید دلها
مدت 3:19
زمستون
زمستون
3 دقیقه و 20 ثانیه
سارایدا
سارایدا
مدت: 2 دقیقه و 57 ثانیه
نغمه نور
نغمه نور
مدت: 5:00
لاره جان
لاره جان
مدت 3:36
انفجار نور
انفجار نور
مدت 3:52
جلوه معشوق
جلوه معشوق
مدت 3:26
عید دلها
عید دلها
مدت 3:19
هاشوا
هاشوا
مدت 3:43
نه قالدی دونیاسی
نه قالدی دونیاسی
مدت: 3 دقیقه و 54 ثانیه
ناز ائیلر
ناز ائیلر
مدت: 2 دقیقه و 56 ثانیه
وطنیم ایراندیر
وطنیم ایراندیر
مدت:3 دقیقه و 29 ثانیه
عیدانه (هفت سین)
عیدانه (هفت سین)
پنج دقیقه و یازده ثانیه
قهر نکن
قهر نکن
مدت 3:35
پاییز گلدی
پاییز گلدی
مدت: 3 دقیقه و 57 ثانیه
دا حلالم بکو
دا حلالم بکو
00:05:00
هوای گل
هوای گل
00:01:55
ایل مو
ایل مو
00:02:10
عشقم
عشقم
.