دا حلالم بکو
دا حلالم بکو
00:05:00
هوای گل
هوای گل
00:01:55
ایل مو
ایل مو
00:02:10
عشقم
عشقم
.
سرفراز تاریخ
سرفراز تاریخ
چهار دقیقه و پنجاه و سه ثانیه
وداع آخر
وداع آخر
00:01:00
شیر شرقی
شیر شرقی
00:02:12
هوای گل
هوای گل
00:01:55
وطن
وطن
00:01:22
رویا
رویا
00:02:50
ماه دلم
ماه دلم
00:03:00
شر شر بارون
شر شر بارون
00:04:38
نهضت جهانی
نهضت جهانی
00:01:00
لشک خشک
لشک خشک
00:03:37
صبحی دیگر
صبحی دیگر
00:02:51
راز عاشقی
راز عاشقی
00:03:00
همیاری
همیاری
00:05:00
پرچم سه رنگ
پرچم سه رنگ
00:02:50
کوهسار
کوهسار
00:02:47
علی ولی الله
علی ولی الله
00:02:28