جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

افزایش خلاقیت با کلید - صفحه محتوایی خبر

 

 

افزایش خلاقیت با کلید

کتابچه سوم کلید با عنوان افزایش خلاقیت در اداره کل صدای استان ها منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور استان ها در این کتابچه ضمن باز تعریف خلاقیت از منظر علوم اجتماعی، تکنیک های خلاقیت و ابزارهای نگاه تازه در عرصه فرم و محتوا بررسی شده است.

نگارنده این کتابچه در بخشی دیگر خلاقیت در برنامه سازی رادیویی را مورد بحث قرار داده و موضوعات محوری مهم در ایجاد خلاقیت در برنامه سازی را به تفضیل بیان کرده است.

از مباحث دیگر کتابچه کلید نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان و لیست صدتایی برای افزایش خلاقیت را می توان نام برد.

بنابراین گزارش در آغاز کتابچه کلید مدیرکل صدای استا ن ها در نوشته ای با اشاره به نقش کلیدی خلاقیت به عنوان یک ضرورت در برنامه سازی بر تداوم تمرین خلاقیت در افزایش مهارت های نوآورانه تاکید کرده است.

معصومی فر مشوق های محیطی را در بروز خلاقیت مهم ارزیابی کرده و ادامه داده است در روزگاری که پیشرفت های فنی حیرت آوری روی آورده است تنها تفکر خلاق و انعطاف پذیر است که می تواند تعامل مناسب با مخاطبان ایجاد کند.

 alt