جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

بازی های محلی و بومی زنجان دارای پشتوانه پژوهشی شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

بازی های محلی و بومی زنجان دارای پشتوانه پژوهشی شد

علی رجبی محقق و پژوهشگر این پژوهش در گفتگو با خبرنگار ما گفت: بازی در دنیای کودکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بررسی های انجام یافته درباره نقش بازی در رشد کودکان نشان داده است که همه کودکان از بازی به عنوان راهکاری برای ابراز احساسات خود استفاده می کنند و از طریق بازی از استرس و فشارهای روحی و روانی رهایی می یابند. علاوه بر این کودکان از طریق بازی تجارب ارزشمندی می آموزند . لذا در این تحقیق سعی شده است که به روش توصیفی و انجام مصاحبه با افراد مطلع صورت گرفته و تعدادی از بازیهای معروف  توضیح داده شود.

وی افزود: بازی های محلی به علت اینکه زائیده و ساخته و پرداخته ذهن مردم مناطق مختلف است و به جهت انطباق با فرهنگ و علایق و ذوق مردم، می تواند گسترش یابد و در جامعه عمومیت پیداکند. مردم با ذوق استان زنجان نیز بازی های زیادی را ابداع کرده اند و بسیاری از بازی های محلی رایج در دیگر مناطق کشور را به شکل بومی انجام می دهند. مردم شهرها و مناطق مختلف استان زنجان بازی های محلی مخصوص به خود دارند که ازجمع آنها می توان به لوپورت داشی – تزدان انزلی– قیش وردی و چیلنگ آغاج اشاره کرد.

رجبی گفت: در استان زنجان تنوع و گستردگی بازی های محلی میان پسران بیشتر ازدختران است چرا که هیچ محدودیتی برای حضور پسران درمکان هایی غیر از خانه وجود نداشته درحالی که محل بازی دختران معمولاً محدوده خانه بوده است. متأسفانه اکثر بازی های محلی رایج در استان زنجان همچون سایر نقاط کشور که کودکان و نوجوانان در گذشته ی نه چندان دور به آنها می پرداختند، به دست فراموشی سپرده شده است .

رجبی ضمن اشاره به ان که بیشتر بازیهای دخترانه بازیهای آرام و آوایی است گفت: بازیهای دخترانه با خواندن شعری همراه است و بیشتر بازیهای سبک و آرام را شامل می شود. ولی بیشتر بازیهای مردان بازیهایی است که به قدرت بدنی زیادی نیازمند می باشد .

گفتنی است از این تحقیق در تهیه برنامه های بومی و محلی استفاده می شود. 

alt

alt