سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مرکز زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مرکز زنجان

پژوهش بررسی  تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان صدا و سیمای مرکز زنجان توسط فاطمه نجفی در واحد روابط عمومی مرکز زنجان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز زنجان،اين تحقیق با ايده اوليه بررسي سرمايه اجتماعي در سطح سازمان (صدا و سیمای مرکز زنجان) و سپس ارتباط آن با عملكرد سازمان به عنوان متغيير وابسته، از سوي محقق انتخاب گرديده است.

 سرمايه اجتماعي به عنوان روابطي كه افراد با يكديگر ايجاد مي كنند حاصل تعاملات اعضا ،گروه ها و سازمان ها است كه در سال هاي اخير به عنوان حلقه مفقوده تاثير گذار برعملكرد سازمان ها شناخته شده است .

 پس از اين مرحله ، چارچوب شناخت و مطالعه سرمايه اجتماعي بر اساس مدل واليس و كيلربي (2003)و در باب ارتبط عملكرد با سرمايه اجتماعي نيز مدل لسر و استروك (2001)داراي مشخصات لازم تشخيص داده شد.

پس از تدوين چارچوب مفهومي و انتخاب مدل مناسب براي تحقيق 1فرضيه اصلي و 8 فرضيه فرعي در مورد ارتباط سرمايه اجتماعي و عملكرد سازماني مطرح گرديد است.

 alt

در اين پژوهش سرمايه اجتماعي به عنوان متغيير مستقل و عملكرد سازمان به عنوان متغيير وابسته مي باشد . جامعه آماري اول در اين تحقيق را كليه كاركناني كه در امر توليد و پخش برنامه هاي صداو سيما ي مركز زنجان دخيل اند و جامعه دوم را مخاطبين تشكيل داده اند.

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع توصيفي  وهمبستگي مي باشد و روش هاي جمع آوري داده ها ميداني-كتابخانه اي است وجهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است. مهمترين اهداف انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و عملكرد سازمان در صدا و سيماي مركز زنجان مي باشد.

يافته هاي پژوهش نشان ميدهد كه بين سرمايه اجتماعي و عملكرد سازمان در صدا و سيما رابطه مثبت (مستقيم) وجود دارد.

در پايان با استفاده از نتايج حاصله ،پيشنهادات لازم ارائه گرديده است . مدل مفهومی این پژوهش ضمیمه می باشد.