سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

بررسی رفتار شهروندی سازمانی در مرکز زنجان - صفحه محتوایی خبر

 

 

بررسی رفتار شهروندی سازمانی در مرکز زنجان


پژوهش اندازه گیری میزان رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن توسط عبدالرضا حجتی در صدا و سیمای مرکز زنجان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز زنجان، در این پژوهش جامعه ی آماری یک سازمان رسانه ای انتخاب گردیده است که ویژگیهای متفاوتی با سازمانهای تولیدی و بازرگانی دارد. از بین عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی، جو نو آوری موجود در سازمان انتخاب گردید و ارتباط بین جو نوآوری و رفتار شهروندی سازمانی بررسی گردید. رفتار شهروندی در دو بعد ((رفتار شهروندی در جهت فرد)) و ((رفتار شهروندی در جهت سازمان)) اندازه گیری شد و بررسی جو نوآوری در دو بعد ادراک کارکنان از میزان ((حمایت از نو آوری)) و ((منابع پشتیبان نوآوری)) می باشد. همچنین میزان رفتار شهروندی با توجه ویژگیهای عمومی پاسخگویان مانند سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سابقه کار و... بررسی گردید. در ادامه با توجه به اهمیت متغیر استخدام در تحقیقات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی که می تواند به دو حالت رسمی و غیر رسمی باشد همبستگی بین متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و جو نوآوری در حالتی که متغیر استخدام به صورت متغیر کنترل در نظر گرفته شده بود، بررسی گردید.

alt

گفتنی است  نتایج تحقیق نشان دهنده ی رابطه ی همبستگی بین رفتار شهروندی سازمانی و جو نوآوری می باشد. میزان همبستگی بین جو نوآوری و رفتار شهروندی سازمانی به میزان 0/646 می باشد. همچنین با در نظر گرفتن وضعیت استخدام به عنوان متغیر کنترل، همبستگی بین جو نوآوری و رفتار شهروندی سازمانی همچنان تایید شد. در نهایت بوسیله ی آزمون دوجمله ای میزان رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی در جهت فرد و رفتار شهروندی در جهت سازمان بررسی شد و مشخص شد که این متغیرها درسازمان در وضعیت مطلوبی قرار دارند.