حمایت از کالای ایرانی | جمعه، ۲۳ آذر ۱۳۹۷

جشنواره آوردگاه محصولات هنری و عرصه رقابت و ابداع است - صفحه محتوايي يادداشت

 

 

يادداشت

جشنواره آوردگاه محصولات هنری و عرصه رقابت و ابداع است

جشنواره آوردگاه محصولات هنری و عرصه رقابت و ابداع است

 

جشنواره تولیدات مراکز استانی آوردگاه محصولات هنری و عرصه رقابت و ابداع نوآوری فعالیت‌های رادیویی و تلویزیونی مراکز است. 

بیتردید یکی از مؤثرترین عوامل رشد و تعالی هر نوع فعالیتی به‌ویژه فعالیتهای هنری و رسانهای، ایجادِ زمینه مناسب برای هماوردی و امکان مقایسه و داوری بین آنها و تشویق و قدرشناسی از تلاش پدیدآورندگان بهترین آثار از منظر نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران آن حرفه است.

اگرچه برنامههای رادیویی و تلویزیونی با هدف بهرهمندی و تأثیرگذاری بر طیف وسیع مخاطبین با سلایق گوناگون و ذائقههای متفاوت تولید میشوند و معیار سنجش اثرپذیری مخاطبین نیز روش‌های خاص خود را میطلبد، ولی بیگمان عرصه رقابت تولیدات در جشنواره باعث بروز ایدههای نو و ابداع و نوآوری و تحول در نحوه ارائه فرم و پرداخت به محتوای برنامهها به منظور افزایش جذابیت و تأثیرپذیری و دربرگیری بیشتر مخاطب میشود.

جشنواره تولیدات مراکز که با هدف رشد و تعالی کیفی همه فعالیتها و محصولات رادیویی و تلویزیونی استانها برگزار میشود، به منظور پرهیز از جشنوارهزدگی و گرایش به تولیدات ویژه جشنوارهای و براساس سیاستهای صحیح و اصولی معاونت محترم امور استان‌ها، به نوعی همه تولیدات سالانه مراکز استانها را که از آنتن شبکههای سیما و صدا پخش میشوند را در بر میگیرد و به عبارت دیگر همه محصولات تولیدی مراکز که به صورت اتفاقی در طول سال مستمراً مورد ارزیابی کیفی کارشناسان ستاد قرار می‌گیرند، میتوانند اثر منتخب جشنواره باشند.

لذا حضور مؤثر هر مرکز و کسب موفقیت در جشنواره، مستلزم تلاش مستمر و مداوم همه برنامهسازان و مدیران در طول سال و فعال کردن کمیتههای ارزیابی و نظارتهای جدی بر فرآیند فعالیتهای تولیدی است.

آنچه مسلم است در طول 19 دوره برگزاری جشنواره تولیدات مراکز شاهد روند رو به رشد کیفیت تولیدات بودهایم و بحمدالله امروزه شبکههای استانی صدا و سیمای مراکز انبوهی از تولیدات فاخر و در تراز ملی و بینالمللی ارائه میکنند که بسیاری از آنها شایسته تقدیر و قدرشناسی است، ولی به دلیل فراوانی این آثار و محدودیتهای جشنواره و بالا رفتن نصاب امتیاز کیفی برنامهها، فرصت بروز و ظهور در جشنواره را پیدا نمی‌کنند.

به عبارت دیگر بسیاری از تولیدات خوب مراکز که با اختلاف اندک در امتیاز ارزیابی از ورود به مرحله داوری جشنواره باز مانده و یا حتی در مرحله داوری حذف میشوند، هم تراز و یا حتی برتر از برنامههای منتخب جشنواره هستند که نباید موجب دلسردی و بیانگیزگی خلق کنندگان این آثار شود.

به هر حال جشنواره تولیدات مراکز در مسیر رو به تکامل خود در شناسائی و شکوفائی استعدادهای بالقوه و نهفته مراکز و ایجاد تحرک و انگیزه در برنامهسازان و هنرمندان استانی نقش بیبدیل و تأثیرگذار داشته و دارد و امیدواریم جشنواره بیستم نیز در ایفای این نقش مؤثرتر از جشنوارههای پیشین ظاهر شود.

ابوالفضل معصومی فر - مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین