جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

زیر گنبد کبود - صفحه محتوای سیما

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

زیر گنبد کبود

زیر گنبد کبود


Loading the player...

تهیه کننده :غلامحسین منوچهری

کارگردان: حسین حیدری

مجری : خوش راه

بازیگران : حسین بیات ، برزویی ، نظر آبادی ،

تصویربردار: احسان زرافشانی ، سهراب آذین

صدابردار : علیرضا خمیس آبادی

شهر قصه مجموعه ای است برای مخاطب کودک و نوجوان  که سعی دارد فضایی شاد و جذاب و با ساختاری متفاوت از برنامه های تولید شده قبلی در زمینه کودک و نوجوان ارائه دهد.

این برنامه ساختاری نمایشی دارد که با حضور مجری بازیگر و چهار بازیگر دختر و پسر بر اساس موضوعات تعیین شده شکل میگیرد و در هر قسمت اتفاقی  بین بچه های ( بازیگر)  پیش آمده و موضوعی مطرح می شود  که باعث کنش واکنش بین آنها شده و داستانی شکل میگیرد و مجری دخالت کرده وآنرا هدایت کرده و به نتیجه میرساند .

عمده موضوعات برنامه آموزشی ، تربیتی ، سرگرمی میباشد و به موضوعات تقویمی نیز پرداخته میشود .کلیت کار به صورت موزون و ریتمیک میباشد و دیالوگ هایی که رد و بدل میشود اکثرا شعر گونه است و دارای فضایی شاد است .در هر قسمت مجری (قصه گو ) که موضوع هر برنامه را مطرح میکند و درآخرنیز نتیجه گیری میکند .

در برنامه از موسیقی استفاده زیادی میشود چه استفاده از موسیقی همزمان برای بازیگران و چه پلی بک های ضبط شده از قبل.

بخش مجری بازیگر( قصه گو)      که شرو ع و اتمام و هدایت برنامه را بر عهده دارد.دراین قسمت که بخش محوری برنامه است دراصل کلام وحرکت مجری درابتدای هرقسمت باب ورود به هر داستان میباشد.دراینجا مجری نقش فرد دانا را داشته وهر داستان راباکلام وبهانه های خاص بابچه های توی منزل شروع کرده وذهنهارابرای ورود به داستان آماده نموده وبه بهانه ای ، مخاطبین رابه فضای موردنطرمیبردواین فضاچیزی نیست جزفضایی که چندکاراکتردردکوربرنامه باحرکات خودکه گاهی متکی به آکسسواراست وگاهی بدون نیازبه آکسسوارایجادوفضاسازی می شود

بخش های نمایشی کوتاه که بنا به موضوع هربرنامه به شکل ریتمیک وغیر ریتمیک با حضورچهاربازیگراجرا میشود .دراین بخش که چندبازیگرباتیپهای کودکانه درآن ایفای نقش میکنن ودراصل بچه های همین محله هستند وشخصیتهای خاصی بوده که زمینه های موضوعی هرقصه درآنهاوجودداشته وفضارابرای ایجادموضوع آماده میکنندودربین خودشان باورودمجری به قصه ، داستان سازی کرده ودرفاصلۀ بین آیتمهااین قصه دنبال شده تابه نتیجۀ مطلوب برسد.درپایان این قصه ، توسط مجری نتیجه گیری ازاین داستان می شودوبرنامه به انتهای خودمیرسد.قابل ذکراست که اکثردیالوگهای ردوبدل شده بین کاراکترها بصورت ریتمیک وموزون خواهدبودواین نوع اجرا نقطۀ تمایزاین برنامه بابرنامه های دیگر می باشد.

پلی بک  :امادربخشهایی ازبرنامه نیازاست که ازفضای موجودفاصله گرفته وباپخش پلی بککه توسط بازیگران به شکلی نمایشی شکل میگیرد به این موضوع پرداخته می شودقابل ذکراست که تعدادپلی بکهامحدودبوده وموضوعهابیشتربرای ایجادشادی بیشتروباپیامهای محدودساخته واجرامیگردد.

بخش پیامکها:که پیام ها و نظرات مخاطبین در مورد موضوعات خوانده میشود .این پیامکها میتوانددرفضایی گرافیکی اجراوتوسط نریتورخوانده شودالبته این پیامکهاصرفالازم نیست متنی باشدومیتواندصدای بچه هایی باشدکه درمنزل ضبط شده وتوسط کانال تلگرامی برنامه دریافت میگرددومیتوان بدینوسیله دربرنامه آنراپخش نمود.

بخش مسابقه:این بخش هم قابلیت ضبط در استودیو و هم در مکانهای دیگر را دارد چون قراراست بچه هاهم بگونه ای دربرنامه حضورداشته باشندلذا باطراحی این آیتم میتوانیم حضوربچه هارادربرنامه داشته باشیم.لذا چنانچه بخواهیم دراستودیواین کارصورت گیردمیتوانیم ازبچه هادعوت نموده وباایجادفضایی شادودردکوری متفاوت ازدکوراصلی مسابقه مار پله را به صورت خیلی ساده اجرانمائیم .اینکاردرمدارس ابتدایی وهمینطوردرمهدکودکهاهم قابل اجرابوده ومیتواندازنقطه عطفهای برنامه باشد. البته اتصال این قسمت به دیگرقسمتهای برنامه راهکارخاصی داشته که درکلام ورفتارکاراکترهای برنامه گنجانده میشودوقابل اجراست.درپایان این آیتم به برندگان جوایزکوچکی اهدامیشود.البته گفتنی ست این بخش توسط شخص دیگری اجرامی شودومجری اصلی به اوپاس میدهد.

واما دکور برنامه  شهری است با المانهای آشنای شهری ( خیابان–کوچه-پارک-بازار-مدرسه-درمانگاه و....) با رنگ آمیزی شاد و جذاب که به شکلی المانی قابل تغییر است .

بخش کارتون : دراین قسمت باهدایت مجری ودرزمان لازم ، مخاطبین برنامه به دیدن یک کارتون دعوت میشوند.

سال تولید: پاییز 96