جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نیاز مخاطبان شبکه اشراق سنجش شد - صفحه محتوایی خبر

 

 

نیاز مخاطبان شبکه اشراق سنجش شد


پژوهشی با عنوان نیاز سنجی شهرهای زنجان، اببر و ابهر درباره برنامه های شبکه استانی سیما (اشراق) در واحد آموزش و پژوهش صدا و سیمای مرکز زنجان انجام شد.

ماهری پژوهش و تحلیلگر این پژوهش میدانی در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:

عصر حاضر عصر اطلاعات، عصر اینترنت، عصر ارتباطات، عصر جامعه اطلاعاتی و ... می نامند عصری که رسانه ها به خصوص رسانه های دیداری (تلویزیون) جولان می دهد. تلویزیون تاثیرگذارترین و پر طرفدارترین وسیله برای اطلاع رسانی، آموزش و سرگرمی و... می باشد و دارای بیشترین مخاطبان در بین رسانه ها است و افزایش شبکه های تلویزیونی نشانه اهمیت این رسانه  است. هویت فردی و اجتماعی انسان معاصر یک هویت رسانه ای است و تلویزیون در این بین نقش محوری تری را ایفا می کند. گسترش شبکه های تلویزیونی نشانه اهمیت این رسانه در دنیای امروز است.

وی افزود: در کشور ما با توجه به گستردگی کشور و تنوع فرهنگی و قومی و مقابله با شبکه های ماهواره ای و حفاظت و صیانت از ارزشها و هنجارهای جامعه در مقابل تهدید، از سال 1374 گسترش شبکه های تلویزیونی مورد توجه قرار گرفت.

alt

ماهری گفت: در رسانه های جمعی نیاز سنجی به عنوان یکی از مولفه های اساسی و ضروری فرایند برنامه سازی و برنامه ریزی است. برنامه هایی که بدون توجه به نیاز مخاطب طراحی و تهیه و پخش شود در واقع نوعی اتلاف منابع میشود.

وی اضافه کرد: در واقع نیاز سنجی مانند چراغی است که راه را برای تهیه کنندگان و مسئولان رسانه روشن  میکند تا راحتر و بهتر به اهداف خود برسند.

ماهری هدف کلی در انجام این پژوهش را، سنجش نیازهای برنامه ای مخاطبان استانی سیما ( شبکه اشراق) در شهرهای اببر، ابهر و زنجان  و تعیین عوامل موثر بر تماشای شبکه استانی در بین گروه سنی بالای 15 سال ساکن در شهرهای اببر، ابهر و زنجان نامید که با استفاده از روش شنای پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنا مه ،جمع آوری داده های تحقیق مطابق با روش نمونه گیری متناسب با گروههای سنی و نمونه  آماری 400 نفر در هر شهر (جمعا 1200نفر) انجام گرفته است.

به گزارش روابط عمومی مرکز زنجان، نتایج حاصله نشان میدهد که در کل در شهرهای مورد پژوهش 70 درصد پاسخگویان برنامه های شبکه استانی را تماشا می کنند. 65 درصد بینندگان با تصمیم قبلی برنامه های شبکه استانی سیما را تماشا می کنند 51 درصد بینندگان برای کسب اطلاعات در مورد استان شبکه استانی سیما را تماشا می کنند. بینندگان بیشتر به موضوعات خانوادگی، پزشکی و بهداشتی علاقه دارند. بینندگان در ترجیح تماشای شبکه ها، شبکه استانی را برشبکه های اول، دوم، چهارم، خبر و شبکه های ماهواره ترجیح می دهند اما تماشای شبکه سوم را بر شبکه استانی ترجیح می دهند. مهمترین منبع کسب اطلاعات در مورد استان شبکه استانی سیما است.

همچنین، پخش برنامه های جذاب در تماشای شبکه استانی بیش از سایر عوامل تاثیر دارد.

گفتنی است: آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین متغییرهای اصلی تحقیق یعنی جنس، سن ، تحصیلات، نوع فعالیت، پایگاه اقتصادی و اجتماعی به عنوان متغییرهای مستقل و تماشای شبکه استانی به عنوان متغییر وابسته تحقیق می باشد. نتایج نشان دهنده همبستگی بین سن و نمره به شبکه استانی سیما و میزان اعتماد به آن وجود دارد اما بین تحصیلات و نمره به شبکه استانی سیما همبستگی معکوس وجود دارد. نتایج تفسیری از مقایسه میانگین تماشای تلویزیون و شبکه استانی سیما رگرسیون چند متغییره، دال بر وجود ارتباط معنادار بین این متغییر ها دارد.