سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین ۱۴۰۰

همکاری استانداری هرمزگان برای ساخت صدایستگاه تلویزیونی - صفحه محتوایی خبر

 

 

همکاری استانداری هرمزگان برای ساخت صدایستگاه تلویزیونی

استانداری هرمزگان برای ساخت صدایستگاه تلویزیونی باصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همکاری می کند.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکزخلیج فارس دردیداراستاندار هرمزگان بامعاون توسعه وفناوری رسانه سازمان صداوسیمامقررشد استانداری هرمزگان 28میلیاردریال برای احداث ساختمان وایجادزیرساخت های صدایستگاه تلویزیونی درنقاط بدون پوشش شبکه پرداخت کند .هرمزگان 270منطقه بدون شبکه تلویزیونی دارد که درصدمنطقه بالای20خانوار زندگی می کنند.دراین نشست معاون توسعه وفناوری رسانه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران گفت:این سازمان برای توسعه زیرساختهای فنی وتاسیساتی درهرمزگان آماده است.علی عسکری افزود:پارسال با راه اندازی شبکه دیجیتال درکشور کیفیت دریافت تصاویر افزایش یافت وبه سطح جهانی نزدیک شدیم.استاندارهرمزگان هم دراین نشست گفت:نام خلیج فارس می طلبدصداوسیمای مرکزخلیج فارس به بالاترین جایگاه دست یابد.عزیزی افزود:قرارگرفتن دریک نقطه مهم راهبردی باوجودانواع شبکه های کشورهای همسایه نشان دهنده اهمیت صداوسیمای مرکزخلیج فارس درمنطقه است.وی گفت:زیرپوشش قرارگرفتن نقاطی ازاستان هرمزگان که شبکه هارادریافت نمی کنند بایددراولویت برنامه های توسعه صداوسیما باشد.مدیرکل صداوسیمای مرکزخلیج فارس نیزگفت:درسفرسوم هیات دولت به استان 28ونیم میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای صداوسیمادرهرمزگان تصویب شد که امیداست با حمایتهای استانداری هرمزگان بابرطرف کردن مشکلات وکمبودهای تجهیزاتی وتاسیساتی وظیفه خودرادراین منطقه حساس کشوربه بهترین نحوانجام دهیم .وحیدکمالی افزود:پارسال بابهره برداری ازسیستم دیجیتال درهرمزگان اقدامات خوبی درتوسعه رسانه هرمزگان انجام شد.وی گفت:بابهره برداری ازمرحله نخست طرح دیجیتال درسال گذشته 50درصدازجمعیت استان هرمزگان شبکه دیجیتال رادریافت می کنند.مدیرکل صداوسیمای مرکزخلیج فارس همچنین گفت:این حق مردم استان است که صداوتصویرجمهوری اسلامی  ایران رادردورترین نقاط استان به راحتی دریافت کنند.

 
 alt src=images/stories/1390/news/khalijefars/other/ostandari.jpg