ليست اعضا شوراي عالي جشنواره پويانمايي

اعضای «شورای عالی» نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی ایران
علی بخشی‌زاده
مرضیه برومنـد
رضا تقدسی
امیر محمد دهستانی
سعیده ذاکری
مصطفی رحماندوست
حسین سـاری
محمد سـرشــار
سید مسعود شجاعی طباطبایی
مرتضی شمـسی
مریم کشکولی‌نیا
ناصر گل محمدی
علیرضا گلپایگانی
محمد میرکیانی
محمد حسین نیرومند